Os nosos servizos

Consultoría fiscal e contable ao seu servizo.

 • Con noso servizo de asesoramento, tanto para empresarios individuais como para empresas, apoiámoste en tódalas áreas relacionadas coas túas obrigas fiscais, contables e laborais.
  Para elo contamos cun amplo grupo de asesores nas diversas materias que afectan a xestión diaria da túa empresa, cunha sólida experiencia profesional e a cualificación necesaria para ofrecerche un servizo de asesoramento óptimo.

Centrámonos no cliente, entendemos que cada actividade empresarial e única e singular, polo que ofrecemos un servizo personalizado e adaptado as túas necesidades.

Asesoría fiscal

Xestionamos o cumprimento de todas as obrigas tributarias da túa actividade económica, tanto para empresarios individuais como para empresas. Aconsellamos os nosos asesorados, para que cumprindo sempre a lei, poidan optimizar a súa carga tributaria.

Tarefas

 • Estudio, asesoramento e planificación fiscal.
 • Creación de empresas.
 • Presentación declaracións censuais.
 • Liquidación periódica do IVA e IRPF.
 • Declaración y presentación de los impostos de sociedades.
 • Declaración y presentación del Imposto de la Renda de las Persoas Físicas (IRPF).
 • Xestión de requirimentos, recursos administrativos e económicos-administrativos.
 • Asistencia e representación do empresario individual ou empresa antes os servizos de Inspección Tributaria.

Asesoría contable

Encargámonos da xestión económica da túa empresa, rexistramos, clasificamos e organizamos as operacións mercantís, elaboramos balances, contas de perdidas e ganancias, todo cun obxectivo claro, que as contas sexan correctas, adaptadas a legalidade e que ofreza unha visión clara e realista da situación económica da entidade
para mellorar a xestión.

Tarefas

 • Asesoramento contable ao empresario ou autónomo en base ao balance económico da empresa.
 • Xestión e clasificación dos documentos contables.
 • Elaboración dos asentos contables.
 • Confección, revisión e presentación dos libros de contas no Rexistro Mercantil.
 • Envío e legalización das contas anuais da empresa no Rexistro Mercantil.

Asesoría laboral

Os nosos asesores conta coa titulación requerida para o asesoramento en materia laboral e están o tanto de todas as actualizacións que a lexislación experimente. Coñecen todos os aspectos relativos a relación entre empresa e os traballadores, asesorando os empresarios para cumplir coa normativa vixente en este materia.

Tarefas

 • Elaborar, tramitar e modificar os contratos dos traballadores, así como as altas e baixas na Seguridade Social.
 • Xestionar as nóminas dos traballadores.
 • Informar das obrigacións e deberes laborais á empresa.
 • Manter informada á empresa acerca das novidades lexislativas.
 • Tramitar despedimentos, ERTE
 • Axudar na xestión de salarios, vacacións, permisos, excedencias, tipos de xornadas de traballo, horas extra...
 • Informar sobre posibles irregularidades na xestión dos empregados.